| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Artigos e documentos

Page history last edited by agremon 3 years, 10 months ago Saved with comment

Como se gestiona el ruido ambiental en nuestras ciudades

Unha viñeta de Forges, como anel ó dedo e mostra dunha pléiade de viñetas

Carta escrita en vairos medios (La Voz de Galicia, la Opinión-Coruña, ...)

Sobre o día internacional de concienciación sobre o ruído.

Informe do valedor do pobo (correspondente a Galicia en 2009) Para o ruído, ver en particular en particular nos apartados que comezan nas súas páxinas 99, 112, 117 ou 125

Proxecto Buguina, educación e ruído (extraído de Saudiña 14)

Folla de feitos 258 da OMS, incluíndo o impacto do ruído sobre a saúde (inglés)

A OMS corrobora que o ruído é causa de mortandade prematura en miles de persoas (no blog 'Atención primaria', cast.)

A OMS corrobora que o ruído é causa de mortandade prematura en miles de persoas (en 'Consumer'. cast.)

Referencia do 'día contra o ruído en 'sin un duro y sin futuro' (cast.)

Manifesto da constitución da Federación galega de asociacións contra o ruído (FaGaCOR)

O ocio nouturno: contaminación acústica e vandalismo (cast.)

Artigo sobre os danos do botellón no cerebro (cast.)

Un xeito (ou varios) de caciquismo (20090708)

Análisis de la contaminación acústica en el aula-taller de tecnología

 

Citas

https://www.eldiario.es/tumejoryo/estar_bien/cerebro-necesita-silencio_0_879112357.html

THE RESTORATIVE BENEFITS OF NATURE: TOWARD AN INTEGRATIVE FRAMEWORK

What can the organization of the brain’s default mode network tell us about self-knowledge?

Is silence golden? Effects of auditory stimuli and their absence on adult hippocampal neurogenesis

Cardiovascular, cerebrovascular, and respiratory changes induced by different types of music in musicians and non‐musicians: the importance of silence

WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region: A Systematic Review on Environmental Noise and Effects on Sleep

Noise Annoyance Is Associated with Depression and Anxiety in the General Population- The Contribution of Aircraft Noise

Night time aircraft noise exposure and children's cognitive performance.

Cardiovascular effects of environmental noise exposure

Community noise exposure and stress in children

Comer sin ruido

“restauradoras” de la capacidad del cerebro

cuando cerramos los ojos y estamos en silencio (como ocurre durante la meditación), la red de modo por defecto se activa.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4087081/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5877064/

 

Páxina principal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.